O projekcie

Akademia Łańcucha Wartości to program zarówno dla pracowników Grupy Orlen jak i dla absolwentów uczelni wyższych posiadających maksymalnie 5 lat doświadczenia zawodowego. Jego celem jest kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania łańcuchem wartości w nowoczesnym koncernie multienergetycznym. Absolwenci poznają złożoną sieć zależności pomiędzy procesami technologicznymi, logistycznymi, handlowymi, inwestycyjnymi, regulacyjnymi i finansowymi w kontekście postulatu maksymalizacji łańcucha wartości 

Podstawą programu będą zajęcia prowadzone przez ekspertów i menedżerów z wieloletnim doświadczeniem, wzbogacone o praktyczne kursy IT oraz zajęcia uniwersyteckie prowadzone przez wykładowców z Politechniki Warszawskiej. 

Tematykę maksymalizacji wartości i optymalizacji marży będziemy analizować interdyscyplinarnie, czyli z wielu różnych perspektyw, z naciskiem na praktyczne elementy procesu.  

Lokalizacja

Zajęcia odbywać się będą głównie w siedzibie ORLENU w Warszawie. Dodatkowo program przewiduje zajęcia wyjazdowe, które odbędą się w Płocku, Gdańsku oraz Możejkach (Litwa).

Termin realizacji Akademii

październik 2024 - kwiecień 2025 
Zajęcia realizowane stacjonarnie od poniedziałku do piątku.
Program Akademii.

Liczba miejsc

14 osób

Ważne informacje: Stałe wynagrodzenie dla wszystkich uczestników. Atrakcyjne ścieżki kariery dla absolwentów!

Uczestnicy

Kogo szukamy?

Szukasz praktycznego zrozumienia funkcjonowania łańcucha wartości dużego koncernu?

Jesteś absolwentem uczelni wyższych? Potrafisz łączyć fakty, wyciągać wnioski, rozbijać złożone problemy na mniejsze, analizować zagadnienia z wielu różnych perspektyw?

Masz nie więcej niż 5 lat doświadczenia zawodowego?

Szukamy właśnie Ciebie!

APLIKUJ

Rekrutacja

Rekrutacja do Akademii składa się z trzech etapów. Zgłoś się już dziś!

Akademia Łańcucha Wartości to program Grupy ORLEN. Udział w niej wziąć mogą zarówno pracownicy Grupy, jak i kandydaci zewnętrzni.

Kryteria formalne

Dla kandydatów wewnętrznych (pracowników Grupy ORLEN)

jesteś absolwentem jednolitych studiów magisterskich, studiów licencjackich lub studiów inżynierskich

w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego masz nie więcej niż 10 lat doświadczenia zawodowego

wypełnisz formularz zgłoszeniowy, do którego dołączysz:

  • CV
  • list motywacyjny, w którym opiszesz dlaczego chcesz wziąć udział w Akademii
  • skany dyplomu/ów ukończenia studiów
  • opis jednego wybranego tematu case study.
Dla kandydatów zewnętrznych (niebędących pracownikami Grupy ORLEN)

jesteś absolwentem jednolitych studiów magisterskich, studiów licencjackich lub studiów inżynierskich

w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego masz nie więcej niż 5 lat doświadczenia zawodowego

średnia z Twojego dyplomu jest nie niższa niż 4,0

wypełnisz formularz zgłoszeniowy, do którego dołączysz:

  • CV
  • list motywacyjny, w którym opiszesz dlaczego chcesz brać udział w Akademii
  • skany dyplomu/ów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (Załącznik nr 5 do Regulaminu)
  • opis jednego wybranego tematu case study
    Nabór został zakończony. Dziękujemy za udział w rekrutacji.

Testy on-line

Jeśli zakwalifikujesz się do drugiego etapu, zostaniesz poproszony o wypełnienie testów on-line. Link otrzymasz na podany adres mailowy. Termin wypełnienia testów znajdziesz w Regulaminie.

Do trzeciego etapu zakwalifikują się kandydaci z najwyższą liczbą punktów z poprzednich etapów. Na tym etapie zostaniesz zaproszony na rozmowę rekrutacyjną, podczas której będziesz mógł/mogła zaprezentować swoją wiedzę merytoryczną, motywacje do udziału w Akademii, jak również umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Na tym etapie Kandydaci Wewnętrzni składają oświadczenie wskazane w Regulaminie w § 8.

Harmonogram

Pobierz

Regulamin

Pobierz

Tematy case study

Pobierz

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Koordynator

Aktualności

16.04.2024

Masz dodatkowe pytania? Spotkaj się z nami!

Będziemy czekać na Ciebie w Warszawie i Płocku

Więcej

19.03.2024

Targi Pracy WAT

Targi pracy dla studentów organizowane przez Wojskową Akademię Techniczną

Więcej

19.03.2024

Talent Days

Poznajmy się! W kwietniu spotkasz nas na wydarzeniu.

Więcej

Galeria

Video

FAQ

Akademia Łańcucha Wartości, zwana dalej Akademią (ang. VALUE CHAIN ACADEMY) to program szkoleniowo-edukacyjny skierowany do dwóch grup kandydatów zainteresowanych praktycznym i całościowym zrozumieniem funkcjonowania łańcucha wartości koncernu multienergetycznego:

• wewnętrznych, tj. pracowników Grupy ORLEN, mających maksymalnie 5 lat doświadczenia zawodowego i będących absolwentami uczelni wyższych 
• zewnętrznych, tj. absolwentów uczelni wyższych, mających maksymalnie 5 lat doświadczenia zawodowego. 

Program jest interdyscyplinarny. Zawiera w sobie elementy: technologiczne, logistyczne, handlowe, finansowe, regulacyjne, inwestycyjne, rozwojowe oraz informatyczne.

Akademia Łańcucha Wartości to program całoroczny, podzielony na dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w ramach 8-godzinnego harmonogramu w dni robocze. Ponadto zaplanowane są trzy wyjazdy do centrów produkcyjnych w Płocku, Gdańsku i Możejkach na Litwie.

Zajęcia są ukierunkowane na praktyczne elementy zarządzania łańcuchem wartości i prowadzone przez szeroką grupę doświadczonych pracowników i menedżerów Grupy ORLEN i wykładowców Politechniki Warszawskiej. Dodatkowo organizowane będą kursy z zakresu IT, realizowane przez naszych partnerów technicznych z firm AspenTech, StatSoft Polska. oraz Altkom Akademia. 

Wykłady będą odbywać się w dni robocze od początku października 2024 r. do końca kwietnia 2025 r. w Warszawie, w siedzibie ORLEN, lub salach wykładowych uczelni wyższej. Wyjątkiem są zajęcia wyjazdowe, które odbędą się w Płocku, Gdańsku oraz Możejkach (Litwa). Dokładny harmonogram znajduje się na www.vacademy.pl.

Tak. Część wykładów i zajęć praktycznych będzie prowadzona w języku angielskim.

Należy wypełnić załączony na stronie www.vacademy.pl formularz zgłoszeniowy, dołączyć CV, list motywacyjny oraz opis rozwiązania case study. 

*Kandydaci wewnętrzni (pracownicy Grupy ORLEN), dodatkowo są zobowiązani dostarczyć: oświadczenie podpisane przez przełożonego o zgodzie na udział w Akademii, potwierdzenie realizacji celów premiowych na poziomie min. 98 proc. na przestrzeni dwóch ostatnich lat oraz potwierdzenie braku kar porządkowych na przestrzeni ostatniego roku.

Jesteśmy otwarci na absolwentów wszystkich kierunków studiów, choć wskazujemy także grupę kierunków preferowanych: matematyka stosowana, technologia przerobu ropy, technologia i inżynieria chemiczna, data science, big data, analiza danych, inżynieria danych, ekonometria, statystyka.

Jednak niezależnie od ukończonych studiów, bardziej liczy się dla nas Twoja kreatywność, zdolność czerpania z różnych perspektyw, predyspozycje analityczne, umiejętność identyfikacji wąskich gardeł w procesach i aktywne ukierunkowanie na maksymalizację wartości (marży).

Kandydaci do Programu powinni spełnić łącznie poniższe wymogi formalne:
1. Ukończone studia wyższe licencjackie, magisterskie lub inżynieryjne.
2. W dniu złożenia formularza zgłoszeniowego staż pracy nie dłuższy niż 5 lat.
3. Średnia ocen z dyplomu studiów wyższych na poziomie nie niższym niż 4,0 (wymóg dla kandydatów zewnętrznych, tj. nie będących pracownikami Grupy ORLEN).

Rekrutacja przebiega trzyetapowo.
Etap I - na tym etapie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dołączyć wskazane w nim dokumenty. Do drugiego etapu dostają się kandydaci, którzy spełniają kryteria formalne wskazane w Regulaminie. 

Etap II - na tym etapie należy wypełnić testy on-line. Te, wraz z case study, zostaną ocenione. 

Etap III - do trzeciego etapu dostają się kandydaci z najwyższą ilością punktów.  Wytypowani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. Podczas tego spotkania kandydaci będą mogli zaprezentować swoje zdolności analityczne i umiejętności posługiwania się językiem angielskim, a także omówić opis rozwiązania case study. Na podstawie wyników z I i II etapu oraz przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych, Rada Akademii wyłoni maksymalnie 14 osób, które wezmą udział w Akademii.
Szczegółowy opis rekrutacji wraz z kryteriami ocen zamieszczone są w Regulaminie  § 8, dostępnym na stronie internetowej www.vacademy.pl.

Z uwagi na kompleksowy, praktyczny i szczegółowy charakter przekazywanej wiedzy, wszyscy uczestnicy Akademii związani będą z ORLEN umową o pracę. Absolwenci uczelni wyższych niezatrudnieni obecnie w Grupie ORLEN, zostaną zatrudnieni na czas określony (czas trwania Akademii). W związku z tym zakładamy możliwość występowania nieobecności wynikających jedynie z zapisów Kodeksu Pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie, itd.). Niezależnie od powyższego, aby zachować bezpłatny charakter programu uczestnicy zobowiązani są do udziału w minimum 90 proc.zajęć Akademii. W przypadku niespełnienia tego warunku nieobecność wynikająca z przyczyn losowych będzie każdorazowo przedmiotem analizy Organizatora, który na jej podstawie podejmie decyzje o ewentualnym usprawiedliwieniu nieobecności.

Aby otrzymać taki certyfikat należy uczestniczyć w minimum 90 proc. zajęć Akademii, realizować program Akademii, przystępować do egzaminów w terminie określonym w harmonogramie sesji egzaminacyjnej, uzyskać wymagane zaliczenia i certyfikaty IT oraz wykonać i obronić pracę końcową.

Tak, podczas Akademii trzeba będzie wykonać samodzielnie dwa projekty. Na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego należy obowiązkowo dołączyć opis wybranego case study. Formuła projektu jest dowolna. Dopuszczalny format pliku – doc(x), odt, pdf, jpg, jpeg, png, zip do max. 5 MB.

Na początku drugiego semestru zostaną przedstawione do realizacji tematy kolejnego projektu (praca końcowa) wraz z wytycznymi, kryteriami oceny, terminem oraz sposobem jego złożenia. Wykonanie tego projektu jest jednym z wymogów ukończenia Akademii oraz uzyskania certyfikatu.

Udział  jest bezpłatny. Dodatkowo – wszyscy uczestnicy będą otrzymywać wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę, ustalane indywidualnie z każdym z Uczestników. Poza dojazdami i noclegami w miejscu prowadzenia Akademii, czyli w Warszawie,  wszystkie dojazdy i noclegi do innych niż Warszawa miejsc, w których odbywać się będą zajęcia, są całkowicie w gestii Organizatora. Podobnie w gestii Organizatora są koszty kursów narzędziowych IT. Jedynym wyjątkiem od zasady bezpłatności jest złamanie postanowień Regulaminu dostępnego na stronie internetowej www.vacademy.pl.

Z każdym z absolwentów zostanie podpisana umowa o pracę w Grupie ORLEN na minimum 3 lata. Indywidualna ścieżka kariery będzie uzgadniana z każdym z uczestników po zakończeniu Akademii. 

Udział w Akademii nie wyklucza uczestnictwa pracownika w innych działaniach rozwojowych finansowanych przez Spółkę, przy czym wymagane jest uzyskanie zgody pracodawcy zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.

Dofinansowanie do najmu mieszkania będzie obowiązywało zgodnie z warunkami dofinansowania.

Zakwaterowanie w Warszawie pozostaje po stronie uczestników Value Chain Academy.

Taka kwestia ustalana będzie po zakończeniu Akademii indywidualnie z każdym z Absolwentów Akademii. Niemniej jednak taka możliwość również istnieje.

Jeśli pracownik otrzymuje dodatki np. z tytułu pracy w porze nocnej, to w trakcie uczestnictwa w Value Chain Academy dodatek ten nie będzie przysługiwał, gdyż pracownik nie będzie świadczył pracy w porze nocnej.

Taka kwestia ustalana będzie po zakończeniu Akademii indywidualnie z każdym z Absolwentów Akademii. Niemniej jednak taka możliwość również istnieje.

Tak, pracownik może aplikować do Value Chain Academy.

W trakcie trwania Value Chain Academy pracownik otrzyma wynagrodzenie zasadnicze oraz premię zgodnie z obecnymi warunkami.

Staż pracy, zgodnie z Regulaminem Value Chain Academy wynosi max 5 lat doświadczenia, wliczając wszystkie formy zatrudnienia.